Om Mod.

Mod är ett arkitekt­kontor vars medarbetare har lång erfaren­het av att arbeta med projekt som — förutom att möta högt ställda krav på funk­tion, håll­barhet, ekonomi och alla de para­metrar som definierar arki­tek­turen — även talar till använd­arnas och besök­arnas känslor.

Mod består av 4 inredningsarkitekter och vi arbetar i alla skalor av projekt. Utöver våra fasta medarbetare har vi också en mängd konsulter inom olika områden som vi samarbetar tätt med.

Med den insikten är det just för­håll­andet människor emellan som blivit utgångs­punkt­en för Mods angrepps­sätt, inte de funk­tion­ella aspekterna av att skapa flöden mellan rum. De sidorna av upp­giften finns också där men för Mod förblir pro­grammet medlet, det til­låts inte bli målet. Utmaningen upp­står när programmet före­faller stå i konflikt med målet, och ändå är det just det som arki­tek­turen ofta ska få oss att göra. In­stink­tivt bete oss på sätt som trotsar våra instink­ter och erfaren­heter.

Att det omöjliga fakt­iskt är möj­ligt har vi känt till sedan Héctor Guimard, med sina Métropolitain-skyltar som förde tank­arna till den prunk­ande färg- och form­rike­domen i en botanisk träd­gård snarare än till ingenjörs­veten­skapens senaste land­vinningar, fick Parisarna att entusiast­iskt använda tunnel­banan.

Metoden är att inte bort­se från fantasi och känslor, utan att skapa en rumslighet som be­traktar dem som en del av pro­grammet. Trots att alla som över­nattar på hotellet är olika och upp­lever miljö­erna på sitt eget sätt måste arki­tekt­erna anta ut­man­ingen att för­utse vad det är som gör rummen in­spi­rer­ande, hur pro­grammet ska om­vandlas till miljöer många vill åter­vända till och minnas med glädje. För att göra det krävs inte bara er­faren­het och skicklig­het — det krävs mod.

Daniel Golling, arkitekturskribent

Interiörer från Slottsholmen, ritad av Mod arkitekter.


 

Marie Ebersdotter är utbildad inredningsarkitekt vid Istítuto per Lárte i Florens och har mer än 20 års erfarenhet från ett brett spektrum av arkitektur- och inredningsprojekt. Förutom ett stort antal hotell, konferens- och spaanläggningar har Marie varit ansvarig inredningsarkitekt för restauranger, skolor, sjukhus och kontor. Efter att framgångsrikt drivit egen verksamhet har Marie jobbat på flera meriterade kontor i Stockholm och Dubai.

Genom sin stora erfarenhet och förståelse för gästers behov och hållbara, väl fungerande arbetsmiljöer, har hon blivit väl anlitat för hotell, restauranger och spaanläggningar både i Sverige och internationellt. Projekt har utförts med Marie som ansvarig inredningsarkitekt i ett tiotal länder runt om i världen.

Bilder från Quality Hotel View i Malmö, ett uppdrag från Maries tid på Murman arkitekter.

Designhotellet Skt Petris restaurang P Eatery i Köpenhamn.